Ochrana osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž ,,GDPR“).

Totožnost Správce: Hakl okna, s.r.o., se sídlem Dobré Pole 91, 281 63 Vitice, IČ: 54158054, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 183989 (dále jen jako ,,správce“).

Účel zpracovávání osobních údajů

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem pouze pro konkrétní účel, ke kterému jste nám dali souhlas. Jestliže Vaše údaje budeme zpracovávat pro jiné účely, než ke kterému jste dali souhlas, na zpracování, které nepodléhá vyjmenovaným právním důvodům(viz. níže), Vás vždy budeme informovat, popřípadě budeme od Vás žádat nový souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je zde alespoň jeden z těchto právních důvodů:

-udělili jste nám souhlas pro zpracování na konkrétní účel,

-zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou,

-zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnost uložené správci,

-zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše   zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li však souhlas se zpracováním  Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

Kategorie příjemců osobních údajů: Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje jinému Správci nebo třetí země mimo Evropskou Unii.

Doba uložení osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pouze k dosažení účelu, na který jste dali souhlas, nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Práva

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Máto právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu Správce.

Právo na přístup k osobním údajům

Máto právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány , máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi:

  1. a) účel zpracování;

b)kategorie dotčených osobních údajů;

c)příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d)plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritéria použitá ke stanovení té doby;

  1. e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f)právo podat stížnost u dozorového úřadu;

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:

Subjekt údajů  má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřešné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)subjekt údajů vzese námitky proti zpracování a neexistuje žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;

d)osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

Právo na omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoliv z těchto případů:

a)subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b)zpracovávání je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení osobních údajů;

c)správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu subjektu údajů;

d)subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracovávání omezeno, mohou být osobní údaje, s výjímkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodů určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodů ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:

Máte právo jako Subjekt údajů z důvodů týkající se konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování.

Uplatnění Vašich práv

K uplatnění Vašich práv kdykoliv kontaktujte správce emailem na adrese haklokna@seznam.cz, nebo telefonicky 777312735.